dialoge

Naziführer machte eine Kehrtwende

von Christina Kellberg
Übersetzung aus dem Schwedischen: Olaf Swillus
Dagens Nyheter 2000-06-18

Någonting har hänt i Karlskrona. För ett halvår sedan var staden de unga nazisternas högsäte. I december förra året besökte DN:s Christina Kellberg staden som hade kommit att bli centrum för Nationalsocialistisk front, NSF. Då hade ledaren Anders Högström precis hoppat av rörelsen. Nu har Christina Kellberg besökt Karlskrona igen. NSF har börjat vittra. Och Anders Högström står i en skola och varnar eleverna för nazismen.

Dagens Nyheter 18.Juni 2000

Etwas ist geschehen in Karlskrona. Vor einem halben Jahr war die Stadt eine Hochburg der jungen Nazis. Im Dezember des letzten Jahres besuchte Christina Kellberg von Dagens Nyheter diese Stadt, die das Zentrum der Nationalsozialistischen Front NSF geworden war. Der Führer Anders Högström hatte sich zu dieser Zeit gerade von der Bewegung losgesagt. Nun hat Christina Kellberg Karlskrona erneut besucht. Das NSF beginnt zu bröckeln. Und Anders Högström steht in einer Schule und warnt Schüler vor dem Nazismus.


Nu stod han framför 500 elever, hade mikrofonen i handen. Eleverna satt tysta på golvet i gymnastiksalen. Förväntansfulla. Vad skulle Anders Högström säga till dem, han som för ett halvår sedan hoppade av som ledare för NSF, Nationalsocialistisk Front?

Nun stand er vor 500 Schülern, hatte das Mikrofon in der Hand. Die Schüler saßen schweigend auf dem Boden der Turnhalle. Erwartungsvoll. Was sollte Anders Högström zu ihnen sagen, er, der vor einem halben Jahr als Leiter der NSF, der Nationalsozialistischen Front, ausstieg ?
Han berättade för eleverna om gemenskap med roliga tältläger, konserter och möten. Han berättade om att han och Andreas Axelsson hade diskuterat hur de skulle få in pengar till organisationen. Hur han en tid senare på tv såg två poliser, två fäder, ligga nedskjutna på en väg, mördade genom skott i pannan och nacken.

"Fan, det här står jag inte för!" tänkte han när han insåg hur det hängde ihop.

"Jag har sett människor köra sina liv ner i skiten. Jag vet vad jag talar om. Jag har sett goda kamrater förstöras. Det är inte värt det, tro mig!" sa han till eleverna.

Detta hände i Rödebyskolan utanför Karlskrona den 19 maj, en varm och vacker dag. Rektorn Leif Petersson hade tagit initiativ till en temadag om rasism och nazism, eftersom skolan några veckor tidigare hade blivit nerkletad med nazistiska affischer, klistermärken och hakkors.

 

Er erzählte den Schülern über Gemeinschaft mit schönen Zeltlagern, Konzerten und Treffen. Er erzählte, dass er und Andreas Axelsson darüber diskutiert hatten, wie sie Geld für ihre Organisation beschaffen sollten. Wie er später im Fernsehn zwei Polizisten, zwei Väter, sah, ermordet durch einen Schuss in die Stirn und in den Nacken.

"Verdammt, da stehe ich nicht hinter!" dachte er, als er die Zusammenhänge begriff.

Das geschah in der Rödeby-Schule bei Karlskrona am 19. Mai, einem warmen und schönen Tag. Der Rektor Leif Peterson hatte die Initiative zu einem Thementag über Rassismus und Nazismus ergriffen, nachdem die Schule einige Wochen zuvor mit Nazi-Plakaten, Spuckis und Hakenkreuzen verunstaltet worden war.

 

Anders Högström hade nu tagit ett stort steg. Kanske större än det han tog som 13-åring, när han i skolbänken klistrade upp en bild på Hitler och soldater i kolonn. Han hade fascinerats av ordningen och disciplinen, av nazismen.

NSF har ända sedan starten 1994 haft sitt högsäte i Karlskrona. Men när de fyra stora storstadstidningarna den 30 november förra året publicerade namnen på ett 60-tal aktiva nazister började NSF i Karlskrona att vittra.

I dag är Anders Ärleskog den ende i ledningen som bor kvar i stan. Han kallas för riksledningens sambandsman och ekonomichef, är arbetslös, ägnar all sin tid åt NSF och flyttade för en tid sedan ut till just Rödeby.

Polisen misstänker att han har värvat minst fem ungdomar från trakten, som närpolisen Stefan Hedén nu förhör om naziaffischerna på skolan, pizzerian och ett antal privatbilar.

Anders Högström hatte nun einen grossen Schritt getan. Vielleicht grösser als den, den er als 13-Jähriger tat, als er an den Schulbänken ein Bild von Hitler und marschierenden Soldaten klebte. Er war fasziniert von der Ordnung und Disziplin des Nazismus.

Das NSF hatte schon seit Beginn 1994 seine Hochburg in Karlskrona gehabt. Aber als die vier grossen Großstadt-Zeitungen am 30. November letzten Jahres die Namen von 60 aktiven Nazisten veröffentlichte, begann der NSF in Karlskrona zu bröckeln.

Heute ist Anders Ärleskog der einzige in der Leitung, der noch in der Stadt wohnt. Er wird Reichsleitungs-Vereinsmann und Ökonomie-Chef genannt, ist arbeitslos, und widmet seine ganze Zeit dem NSF und zog neulich nach Rödeby.

Die Polizei vermutet, dass er mindestens 5 Jugendliche aus der Gegend geworben hatte, und Lokalpolizist Stefan Hedén verhört nun wegen der Naziplakate an Schulen, Pizzerien und an einigen   fortsetzung

klicken: Diese WebSite an Bekannte verschicken !

zur Titelseite   Aussteiger    Schulung